RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Harasuto Karate Klub z siedzibą w Łodzi:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Harasuto Karate Klub ul.Cynarskiego 7 m 29 Łódź 92-447 NIP 7282538807 REGON 473263061 email harastk[email protected]  tel.+48516172444; zwany dalej Administratorem.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Harasuto Karate Klub i mogą być udostępnione innym odbiorcom jedynie w zakresie związanym z wykonywaniem działań statutowych klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2., lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez  Harasuto Karate Klub Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    indeks

Czołowy klub Karate WKF w Łodzi :-)